Fjernvarme og avregning

Fjernvarme og vannavgifter

Fjernvarme og vann/avløp faktureres den enkelte seksjonseier etter avlesing av målerne i hver seksjon. Sameiet betaler løpende fakturaer fra Hafslund (fjernvarme) og kommunen (vannavgift). Seksjonseierne betaler et akonto beløp til sameiet hver måned og etter kalenderårets utgang blir det laget en avregning hvor hver enkelt seksjonseier får en årsavregning.

Om Målerne:

I hver leilighet er det 3 målere. Forbruket som måles er kaldt og varmt forbruksvann, samt oppvarming (gulvvarme bad og radiatorer). Vann måles i m3 og varme i kWh. Vannmålerne er mekaniske målere med et vingehjul som roteres rundt av vannstrømmen. Varmemålerne er av typen ultralyd, ingen bevegelige deler og svært høy nøyaktighet. Ista Norge AS er engasjert av sameiet for drift av målesystem for vann og fjernvarme i Sørenga 3 sameie.

Avlesning vann og varme – pr. 31.12 og ved flytting

Alle seksjonene er altså utstyrt med målere for varme og vann hvor forbruket fjernavleses av Ista Norge AS. Dersom du vil kontrollere avlesningen, må du lese av dine målere ved årsskiftet og kontrollere mot de måleresultater som fremgår av årsavregningen som du får fra sameiet. Målerne sitter i det tekniske skapet på vegg i privat entré eller i baderom.

Alle målerne fjernavleses av Ista Norge AS, som holder kontroll på alle målerdata og forbruk. Vår forretningsfører Usbl ordner alt som har med pengeflyt å gjøre, samt holder kontroll på alle flyttinger. For å sikre at forbruket fordeles nøyaktig mellom gammel og ny eier av leiligheten er det derfor viktig at Usbl får oppgitt og registrert riktig flyttedato (normalt benyttes overtagelsesdato som blir oppgitt i eierskiftemelding som sendes fra Eiendomsmegler til forretningsfører). Dersom denne datoen endres er det derfor viktig å gi melding om dette til Usbl. Se kontaktinfo til Usbl her.

Endelig avregning finner sted etter årsslutt pr. 31.12. Først da vil det bli klart om gammel og ny eier enten skal betale mer, eller om man får igjen penger fordi man har betalt for mye i akontobeløp.

Det ble tidligere benyttet en avlesningsskjema ved flytting men siden målerne nå fjernavleses er det ikke nødvendig å sende inn dette skjemaet. Vi anbefaler likevel at  gammel og ny eier fyller ut avlesningsskjema på overtakelsen og tar vare på dette, dersom det skulle blir noe tvil i etterkant om avlest forbruk ved avregninger. Skjemaet finner du her.

Endring av akontobeløp

Seksjonseierne betaler et a-konto beløp til sameiet hver måned og etter kalenderårets utgang blir det laget en avregning hvor hver enkelt seksjonseier får en årsavregning (har du betalt for mye, får du penger tilbake og har du betalt for lite, vil du få et tilleggskrav). For sameiet gjelder det derfor å sette et mest mulig korrekt akontobeløp (månedlig innbetaling fra seksjonseierne) slik at sameiet har likviditet til å betale regningene etter hvert som de forfaller.

Noen seksjonseiere vil oppleve at deres akonto innbetaling er satt for lav (eller høy) i forhold til siste års forbruk. Da kan man henvende seg til Usbl og be om at akonto innbetaling pr. måned blir økt/endret tilsvarende. På den måten unngår man overraskende høye etterbetalinger når årsavregningen kommer.

Gulvvarme på bad

På badene er det vannbåren oppvarming i gulvene. Varmen på badene styres etter en romtermostat som er plassert på veggen. Romtermostaten føler på temperaturen ved termostaten. Romtermostaten skrur på varmen dersom det er kaldere enn temperaturen den er innstilt på og skrur av varmen dersom det er varmere. Det vil si at romtemperaturen på badene skal være relativt stabil, mens varmen på gulvene vil variere avhengig av om termostaten åpner for mer varme eller ikke.

Varme på radiatorer

Varmen på radiatorer styres av termostatventiler på radiatorene. Termostatventilen føler på romtemperaturen ved radiatoren og regulerer varmen i forhold til dette. Dersom radiatorventiler tildekkes av gardiner, sofaer eller lignende vil de ikke fungere som normalt siden det da blir varmt rundt ventilen samtidig som oppvarmingen av rommet blir redusert. Beboerne må selv prøve seg fram til hvilke innstilling termostatventilen bør stå på for å få ønsket varme i leiligheten. Varmeanlegget er dimensjonert for å kunne gi minimum 21ºC i leilighetene. Temperaturen skal måles ca. midt i rommet og minst 60 cm fra vinduer og yttervegg.

Ventilasjon og kjøkkenavtrekk

Det er balansert ventilasjon i blokkene. Det vil si at alle leiligheter får samme temperatur på ventilasjonslufta inn til alle rom. Tilluftstemperaturen er justert til 19ºC, som er anbefalt temperatur, til alle leiligheter. Dersom en ønsker lavere temperatur på f.eks soverom må dette kompenseres ved å åpne vinduer. Ventilasjonsmengdene til de ulike rommene i leilighetene er innstilt i henhold til krav i gjeldende tekniske forskrifter.