Husordensregler

§ 1 Innledning

Sørenga 3 sameie utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for andre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.I husordensreglene er det lagt vekt på trivsel og utfoldelse for den enkelte beboer, samtidig som hensynet til fellesskapet er søkt ivaretatt. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt et godt naboskap.

Husordensreglene kommer i tillegg til vedtektene og hver enkelt eier/beboer er ansvarlig for at de overholdes av alle i husstanden og andre som gis adgang til boligen.Styret ber om at naboklager leveres skriftlig, med kopi til berørte nabo. Innklagede skal svare skriftlig innen syv dager, med kopi til klager.

§ 2 Bruk av leilighet

Leiligheten skal ikke brukes slik at dette fører til sjenanse for andre.

Det skal være ro mellom kl 23:00 og kl 07:00 alle dager. Hamring, boring, sang- og musikk­øvelser og støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl 21:00. Søn- og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter.

Skal det arrangeres selskap i leiligheten eller på terrassen som kan medføre støy, skal naboene varsles på forhånd.

§ 3 Bruk av balkong / forhage

Lufting og tørking av tøy kan skje på balkonger så fremt det ikke henges høyere enn balkongkanten. Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy utover balkongkanten.

Det er tillatt å bruke elektrisk grill og gassgrill, men ikke kullgrill/engangsgrill.

Det er ikke tillatt å henge opp utebelysning, inkludert sesongbelysning, som i vesentlig grad er til sjenanse for andre beboere.

For møblering av balkonger og terrasser henstilles det til å vise hensyn og at man snakker med berørte naboer dersom møblementet påvirker utsikt eller på andre måter er til sjenanse.

Parasoller skal være ensfarget og det henstilles om at man benytter farger som sikrer et ensartet utseende i bygget vårt.  Parasoller og møbler må være forsvarlig sikret mot vind.

Dersom tre i pergola/plattinger på private takterrasser krever behandling henstilles det til at man benytter olje eller beis i en nøytral lys farge som sikrer det ensartede utseendet på bygget.

Alle planter, inkludert hekk, busker og trær, på private takterrasser skal være i potter da røttene kan skade membran og/eller medføre skade på naboens eiendom.

Hekk mellom private takterrasser må ikke overstige 120 cm.  Høyde på trær må ikke overstige 200 cm.  Dersom flere trær brukes som skille mellom naboer regnes disse som hekk og er da underlagt begrensninger for hekk.

Bygningsmessige endringer som er av vesentlig natur på balkonger og private takterrasser må legges frem som sak og vedtas av sameiermøtet.

Det skal ikke plasseres søppel på balkonger/terrasser og balkonger/terrasser skal ikke brukes som lagringsplass på en måte som er til sjenanse for andre sameiere.

§ 4 Fellesrom og oppganger

Sportsutstyr, klær, fottøy og andre gjenstander skal ikke hensettes i oppgangen. Kjellerrom og oppganger skal holdes fritt for avfall og skal ikke benyttes som lagringsplass.

Røyking er ikke tillatt i fellesrom og oppganger.

Det er ikke tillatt å henge opp reklame, notiser eller liknende i fellesområdene med unntak av på eventuelle oppslagstavler installert av sameiet spesielt for dette formål.
§ 5 Fellesområder (ute)

Sameiets fellesområder skal holdes ryddig og fritt for avfall. Fellesområdene skal ikke brukes slik at det er til vesentlig sjenanse for andre eller kan medføre skade på omgivelsene.

Røyking er ikke tillatt i fellesområdene, garasje og atrium inkludert.

Fotballspraking og lignede aktiviteter i atriumet er ikke tillatt.

All parkering av motorkjøretøyer på sameiets område er forbudt.

§ 6 Søppel

Det er viktig å holde området rundt søppelnedkastet ryddig og fritt for søppel.

§ 7 Dyrehold

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

a)    Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående
dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.

b)    Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på
Sameiets område. Dette gjelder også ekskrementer på private balkonger og
terrasser da tørkede ekskrementer kan være helsefarlig, i tillegg til sjenerende
lukt.

c)    Hunder og katter skal luftes utenfor Sameiets eiendom. Innenfor Sameiets
område skal dyr føres i bånd samt holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

d)    Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for skade som dyret måtte
påføre person eller eiendome)

Kommer det inn skriftlig berettigede klager kan styret kreve dyret fjernet hvis
ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. En berettiget klage kan
være at dyreholdet i vesentlig grad sjenerer naboen gjennom lukt, bråk eller på
annen måte er til vesentlig ulempe, for eksempel medfører allergi, redsel eller
angst. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en
klage er berettiget.

  • Vedtatt på sameiermøte 17.04.13
  • Endret på sameiermøte 23.04.14, og sameiermøtet 11.04.15