Naboklager

Det kommer inn en del naboklager til styret, og styret ønsker å behandle alle klager på en ansvarlig måte. Styret har derfor vedtatt følgende rutiner:

Alle klager registreres på et skjema som ligger lett tilgjengelig på hjemmesiden.

Dersom det er uklarheter i saksframstillingen tar styret ved utpekt styrerepresentant kontakt med den påklagde for å avklare saksforholdet.

Saken tas under vanlige omstendigheter opp i neste styremøte. Styret vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Dersom saken skal følges opp, må den påklagde få saken til uttalelse med kort uttalefrist. Vedtak om eventuelle forføyninger følges opp av utpekt styrerepresentant.

I saker der det haster med å gjennomføre tiltak delegeres myndighet til beslutning og forføyninger til styreleder og utpekt styrerepresentant. I slike tilfeller orienteres styret i etterkant.

Klageren orienteres om hvilke tiltak som er iverksatt.
Styret er av den oppfatning at konflikter best løses ved at man snakker sammen om det man finner uakseptabelt. Klager bør bare sendes dersom dette er forsøkt uten resultat.

Klager som gjelder feil og mangler i leiligheten, omfattes ikke av denne ordningen.
    *Har du tatt opp forholdet selv?

    JaNei